Odpowiedzialność

Witryna jest własnością Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto, a treść jest tworzona przez Nicole Laurent, LMHC (zwaną dalej „my” lub „nas”) w całym dokumencie.

Przeglądając tę ​​witrynę lub cokolwiek udostępnionego w tej witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi programów, produktów, usług, prezentów, filmów, nagrań audio, seminariów internetowych, postów na blogach, biuletynów elektronicznych, mediów społecznościowych i/lub innej komunikacji (łącznie i dalej określane jako „Witryna”), zgadzasz się zaakceptować wszystkie części niniejszego Zastrzeżenia. W związku z tym, jeśli nie zgadzasz się z poniższym Zastrzeżeniem, PRZESTAŃ teraz i nie wchodź na tę Witrynę ani nie korzystaj z niej.

Wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. 

Informacje podane w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych oraz wyłącznie jako narzędzie samopomocy do własnego użytku.

Nie porady medyczne, dotyczące zdrowia psychicznego ani religijne. 

Chociaż Nicole Laurent, autorka materiałów na tej stronie internetowej, posiada licencję lekarza lub lekarza zdrowia psychicznego („Praktykant medycyny” lub „Praktykant zdrowia psychicznego”), nie świadczymy usług opieki zdrowotnej, medycznej, psychologicznej ani żywieniowej lub próby diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub leczenia jakiegokolwiek fizycznego, psychicznego lub emocjonalnego problemu, choroby lub stanu za pośrednictwem informacji udostępnianych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Informacje podane w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem dotyczące twojego zdrowia lub dobrego samopoczucia, ćwiczeń, relacji, wyborów biznesowych/zawodowych, finansów lub jakiegokolwiek innego aspektu twojego życia nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub udzielonego leczenia przez własnego lekarza lub lekarza zdrowia psychicznego. Zgadzasz się i potwierdzasz, że w żaden sposób nie udzielamy porad medycznych, porad dotyczących zdrowia psychicznego ani porad religijnych. 

Przed wdrożeniem jakichkolwiek zaleceń lub sugestii z tej Witryny zawsze zasięgnij porady swojego lekarza i/lub lekarza zdrowia psychicznego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących konkretnego stanu zdrowia lub leków, ziół lub suplementów, które obecnie przyjmujesz. Nie lekceważ porady medycznej ani nie opóźniaj zasięgnięcia porady medycznej z powodu informacji, które przeczytałeś w tej Witrynie. Nie rozpoczynaj ani nie przestawaj przyjmować żadnych leków bez konsultacji z własnym lekarzem lub lekarzem zdrowia psychicznego. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem ze zdrowiem psychicznym lub medycznym, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Informacje zawarte na tej stronie nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration.   

Nie porady prawne ani finansowe. 

Nie jesteśmy prawnikami, księgowymi ani doradcami finansowymi, ani nie twierdzimy, że nimi jesteśmy. Informacje zawarte w tej Witrynie nie mają na celu zastąpienia porady prawnej lub finansowej, której może udzielić Twój prawnik, księgowy i/lub doradca finansowy. Chociaż dołożono staranności w przygotowaniu dostarczonych informacji, zawsze zasięgnij porady finansowej i/lub prawnej dotyczącej Twojej konkretnej sytuacji, jeśli jest to potrzebne w przypadku wszelkich pytań i obaw, które masz lub możesz mieć w przyszłości, dotyczących Twojej sytuacji prawnej i /lub sytuacji finansowej. Zgadzasz się, że informacje podane w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem nie stanowią porady prawnej ani finansowej.

Osobista odpowiedzialność.

You mają na celu dokładne przedstawienie informacji dostarczonych nam w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że treści udostępniane na lub za pośrednictwem naszej Witryny mają charakter wyłącznie informacyjny i/lub edukacyjny i nie mają na celu zastąpienia Twojego własnego osądu lub osądu licencjonowanych profesjonalistów. Zgadzasz się użyć własnego osądu i należytej staranności przed wdrożeniem jakiegokolwiek pomysłu, sugestii lub rekomendacji z tej Witryny do swojego życia, rodziny lub firmy lub w jakikolwiek inny sposób. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje swojego użycia, niewykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek informacji dostarczonych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że dobrowolnie uczestniczysz w korzystaniu z naszej Witryny i że ponosisz wyłączną i osobistą odpowiedzialność za swoje wybory, działania i wyniki, teraz i w przyszłości, niezależnie od tego, co przeczytałeś lub dowiedziałeś się na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Brak gwarancji.

Niniejsza Witryna ma na celu dostarczenie informacji i/lub edukacji w celu wsparcia i pomocy w osiąganiu własnych celów, ale Twój sukces zależy przede wszystkim od Twojego wysiłku, motywacji, zaangażowania i kontynuacji. Nie możemy przewidzieć i nie gwarantujemy, że osiągniesz określony wynik za pomocą narzędzi i informacji dostarczonych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się dla każdej osoby. Wyniki każdej osoby zależą od jej unikalnego pochodzenia, poświęcenia, pragnienia, motywacji, działań i wielu innych czynników. W pełni zgadzasz się, że nie ma żadnych gwarancji co do konkretnego wyniku lub wyników, których możesz oczekiwać, korzystając z informacji, które otrzymujesz w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Zastrzeżenie dotyczące zarobków.

Nie można zapewnić żadnych konkretnych wyników finansowych w oparciu o korzystanie z naszej Witryny. Wszelkie zestawienia zarobków, zestawienia dochodów lub przykłady prezentowane za pośrednictwem naszej Witryny są jedynie szacunkowymi danymi, które mogą być możliwe teraz lub w przyszłości. Zgadzasz się, że informacje udostępniane za pośrednictwem tej Witryny nie są odpowiedzialne za Twoje zarobki, powodzenie lub niepowodzenie decyzji osobistych lub biznesowych, wzrost lub spadek Twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne skutki, które możesz mieć jako w wyniku informacji i/lub edukacji przedstawionych Państwu w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

Referencje. 

Dzielimy się doświadczeniami ze świata rzeczywistego, referencjami i spostrzeżeniami na temat doświadczeń innych osób na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wykorzystane referencje, przykłady i zdjęcia dotyczą rzeczywistych klientów i wyników, które osobiście osiągnęli, lub są to komentarze osób, które mogą mówić o naszym charakterze i/lub jakości naszej pracy. Nie mają na celu reprezentowania ani gwarantowania, że ​​obecni lub przyszli klienci osiągną takie same lub podobne wyniki; raczej te świadectwa przedstawiają to, co jest możliwe jedynie w celach ilustracyjnych.

Przejęcie ryzyka.

Podobnie jak w przypadku wszystkich sytuacji, czasami istnieją nieznane indywidualne zagrożenia i okoliczności, które mogą wystąpić podczas korzystania z treści udostępnianych na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, a których nie można przewidzieć, a które mogą wpłynąć na wyniki lub je zmniejszyć. Rozumiesz, że wszelkie wzmianki o jakichkolwiek sugestiach lub zaleceniach w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem należy podejmować na własne ryzyko, mając świadomość, że istnieje rzadka szansa, że ​​może dojść do choroby, urazu, a nawet śmierci, i zgadzasz się w pełni przyjąć całe ryzyko.  

Ograniczenie odpowiedzialności.

Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zwolnić mnie z wszelkiej odpowiedzialności lub strat, które Ty lub inna osoba może ponieść z powodu korzystania z informacji lub treści dostarczanych na lub za pośrednictwem tej Witryny oraz programów, produktów, usług lub materiałów, o które prosisz lub otrzymywać za pośrednictwem lub w tej Witrynie. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby, firmy lub podmiotu za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, słuszne lub wtórne straty lub szkody, za korzystanie lub poleganie na treści udostępniane w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, opóźnienia, urazy, szkody, straty, szkody, śmierć, utracone zyski, przerwy osobiste lub biznesowe, niewłaściwe wykorzystanie informacji, choroby fizyczne lub psychiczne lub stan lub problem, ani za jakiekolwiek inne rodzaje strat lub szkody wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania z naszej strony lub kogokolwiek działającego jako nasz pracownik, agent, konsultant, podmiot stowarzyszony, partner joint venture, członek, menedżer, udziałowiec, dyrektor, personel lub członek zespołu, lub ktokolwiek w inny sposób powiązany z naszą firmą, który jest zaangażowany w jakikolwiek sposób w dostarczanie treści w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Odszkodowanie i zwolnienie z roszczeń.

Niniejszym w pełni i całkowicie zwalniasz nas i wszystkich naszych pracowników, agentów, konsultantów, podmioty stowarzyszone, partnerów joint venture, członków, menedżerów, udziałowców, dyrektorów, pracowników lub członków zespołu lub kogokolwiek w inny sposób powiązanego z moją firmą lub mną. z wszelkich przyczyn powództwa, zarzutów, pozwów, roszczeń, odszkodowań lub żądań, prawnie lub słusznie, które mogą powstać w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, i które są w jakikolwiek sposób związane z treściami lub informacjami dostarczonymi na lub za pośrednictwem ta strona internetowa.

Brak gwarancji. 

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI LUB DZIAŁANIA MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PROGRAMÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Błędy i przeoczenia.

Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnianych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą nieumyślnie zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie lub dokładność faktów, do których odwołuje się ta Witryna lub za jej pośrednictwem, ani żadnych innych osób lub firm powiązanych z moją firmą lub nami w jakikolwiek sposób. Ponieważ praktyki naukowe, medyczne, technologiczne i biznesowe stale się rozwijają, zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność mojej Witryny ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, które mogą wystąpić.

Brak poparcia. 

Odniesienia lub linki do informacji, opinii, porad, programów, produktów lub usług jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub podmiotu nie stanowią naszego formalnego poparcia w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Udostępniamy informacje jedynie dla Twojej samopomocy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość witryny, blogi, e-maile, filmy, media społecznościowe, programy, produkty i/lub usługi jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub podmiotu, do których mogą być odsyłacze lub odniesienia na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. I odwrotnie, jeśli łącze do naszej Witryny pojawi się na stronie internetowej, programie, produkcie lub usługach jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub podmiotu, nie stanowi to również naszego formalnego poparcia dla nich, ich działalności lub ich witryny.

Stowarzyszonych. 

Od czasu do czasu możemy promować, kojarzyć się lub współpracować z innymi osobami lub firmami, których programy, produkty i usługi są zgodne z naszymi. W duchu przejrzystości rozumiesz i zgadzasz się, że mogą wystąpić sytuacje, w których promujemy, wprowadzamy na rynek, udostępniamy lub sprzedajemy programy, produkty lub usługi dla innych partnerów, aw zamian otrzymamy rekompensatę finansową lub inne nagrody. Należy pamiętać, że jesteśmy bardzo wybiórczy i promujemy tylko tych partnerów, których programy, produkty i/lub usługi szanujemy. Jednocześnie zgadzasz się, że żadna taka promocja lub marketing nie służy jako żadna forma poparcia. Nadal musisz kierować się własnym osądem i należytą starannością, aby ustalić, czy taki program, produkt lub usługa są odpowiednie dla Ciebie, Twojej rodziny i/lub Twojej firmy. Ponosisz całe ryzyko i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek program, produkt lub usługę, które możemy promować, sprzedawać, udostępniać lub sprzedawać na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Kontakt z nami. 

Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się na wszystkie części powyższego Zastrzeżenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, skontaktuj się z nami pod adresem nicole@mentalhealthketo.com

Ostatnia aktualizacja: 05 / 11 / 2022