Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed skorzystaniem z tej Witryny.

Witryna i jej Treść są własnością Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto („Firma”, „my” lub „nas”). Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej stronę mentalhealthketo.com. ("Stronie internetowej"). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w Witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia, a korzystając z Witryny i jej Treści, wyrażasz zgodę na Warunki w takiej postaci, w jakiej się pojawiają, niezależnie od tego, czy je przeczytałeś, czy nie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie korzystaj z naszej Witryny ani jej Treści.

Korzystanie ze strony internetowej i zgoda.

Słowa, projekt, układ, grafika, zdjęcia, obrazy, informacje, materiały, dokumenty, dane, bazy danych oraz wszelkie inne informacje i własność intelektualna dostępne na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem („Treść”) są naszą własnością i są chronione przez intelektualne Stany Zjednoczone prawa własności. Jeśli zakupiłeś usługę, program, produkt lub subskrypcję lub w inny sposób zawarłeś z nami odrębną umowę, będziesz również podlegać warunkom tej umowy lub tym warunkom użytkowania, które mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu. Zakupy online mają dodatkowe warunki użytkowania związane z transakcją.

Uzyskując dostęp lub korzystając z tej Witryny i jej Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat oraz zgadzasz się i przestrzegasz niniejszych Warunków. Każda rejestracja, korzystanie lub dostęp do Witryny i jej Treści przez osoby poniżej 18 roku życia jest nieautoryzowane, nielicencjonowane i narusza niniejsze Warunki.

Prawa własności intelektualnej.

Nasza ograniczona licencja dla Ciebie. Ta Witryna i jej Treści są wyłączną własnością nas i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców, o ile nie zaznaczono inaczej, i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej.

Jeśli przeglądasz, kupujesz lub uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub jakiejkolwiek jej Treści, będziesz uważany za naszego Licencjobiorcę. W celu uniknięcia wątpliwości udzielana jest odwoływalna, nieprzenoszalna licencja wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, ograniczona tylko do Ciebie.

Jako licencjobiorca, rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że ta Witryna i jej Treści zostały opracowane lub uzyskane przez nas dzięki zainwestowaniu znacznego czasu, wysiłku i kosztów oraz że ta Witryna i jej Treść są cennymi, wyjątkowymi i unikalnymi naszymi aktywami, które należy chronić przed niewłaściwe i nieautoryzowane użycie. Wyraźnie oświadczamy, że nie możesz korzystać z tej Witryny lub jej Treści w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub który nie został przez nas autoryzowany.

Kiedy zakupić lub uzyskać dostęp do naszej Witryny lub jakiejkolwiek jej Treści, zgadzasz się, że:

 • Nie będziesz kopiować, duplikować ani kraść naszej Witryny ani Treści. Rozumiesz, że robienie czegokolwiek z naszą Witryną lub jej Treścią, co jest sprzeczne z niniejszymi Warunkami i ograniczoną licencją, którą ci zapewniamy w niniejszym dokumencie, jest uważane za kradzież i zastrzegamy sobie prawo do ścigania kradzieży w pełnym zakresie prawa.
 • Yod czasu do czasu możesz pobrać i/lub wydrukować jedną kopię poszczególnych stron Witryny lub jej Treści do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że podasz nam pełne przypisanie i uznanie imienne, zachowasz nienaruszone wszystkie prawa autorskie , znaki towarowe i inne informacje o prawach własności, a jeśli są używane elektronicznie, musisz dołączyć link do strony internetowej, z której uzyskano Treść. 
 • Nie możesz w żaden sposób w żadnym momencie używać, kopiować, dostosowywać, sugerować ani reprezentować, że nasza Witryna lub jej Treści są Twoje lub stworzone przez Ciebie.  Pobierając, drukując lub w inny sposób korzystając z naszych Treści z Witryny do użytku osobistego, w żaden sposób nie przejmujesz żadnych praw własności do Treści – nadal są one naszą własnością.
 • Musisz otrzymać naszą pisemną zgodę przed użyciem jakiejkolwiek zawartości naszej Witryny do własnego użytku biznesowego lub przed udostępnieniem innym osobom. Oznacza to, że nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, wprowadzać na rynek, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku (w tym przez e-mail, witrynę internetową, łącze lub w jakikolwiek inny sposób). drogą elektroniczną) wszelkie Treści Witryny, ponieważ uważa się to za kradzież naszej pracy.  
 • Udzielamy Ci ograniczonej licencji na korzystanie z naszej Witryny i jej Treści do własnego użytku osobistego, a nie do własnego użytku biznesowego/komercyjnego lub w jakikolwiek sposób, który przyniesie Ci pieniądze, chyba że udzielimy Ci na to pisemnej zgody.  

Znaki towarowe i logo wyświetlane w naszej Witrynie lub jej Treści są znakami towarowymi należącymi do nas, chyba że wskazano inaczej. Jakiekolwiek użycie, w tym kadrowanie, metatagi lub inny tekst wykorzystujący te znaki towarowe lub inne wyświetlane znaki towarowe, jest surowo zabronione bez naszej pisemnej zgody.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach lub jakiejkolwiek wyraźnej pisemnej licencji, są przez nas zastrzeżone.


Twoja licencja dla nas.
 Zamieszczając lub przesyłając jakiekolwiek materiały w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, takie jak komentarze, posty, zdjęcia, obrazy lub filmy lub inne treści, oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich takich materiałów i masz co najmniej 18 lat.

Kiedy dobrowolnie przesyłasz do nas lub publikujesz jakikolwiek komentarz, zdjęcie, obraz, film lub jakiekolwiek inne zgłoszenie do wykorzystania w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, udzielasz nam i każdemu upoważnionemu przez nas użytkownikowi zgody na uczynienie tego częścią naszej obecnej lub przyszłej Witryny i jego Treść. Prawo to obejmuje przyznanie nam praw własności lub praw własności intelektualnej w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji bez dalszego pozwolenia od Ciebie lub odszkodowania od nas dla Ciebie. Możesz jednak w dowolnym momencie poprosić nas o usunięcie tych informacji. Twoje prawa dotyczące tych danych osobowych można znaleźć w naszym Polityka prywatności.

Przyjmujesz do wiadomości, że mamy prawo, ale nie obowiązek, do wykorzystania wszelkich Twoich wkładów i że możemy zdecydować o zaprzestaniu korzystania z takich wkładów w naszej Witrynie lub w naszych Treściach w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Prośba o pozwolenie na korzystanie z treści.

Wszelkie prośby o pisemną zgodę na korzystanie z naszej Treści lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub własności należącej do nas, należy złożyć PRZED chęcią skorzystania z Treści, wypełniając formularz „Skontaktuj się z nami” w tej Witrynie lub wysyłając wiadomość e-mail do nicole@mentlahealthketo.com.

Bardzo wyraźnie oświadczamy, że nie możesz używać żadnych Treści w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami, chyba że udzieliliśmy Ci na to wyraźnej pisemnej zgody. Jeśli uzyskasz od nas zgodę, zgadzasz się na używanie określonych Treści, na które zezwalamy, i TYLKO w sposób, na który udzieliliśmy Ci naszej pisemnej zgody. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Treści w sposób, na który nie udzielimy Ci wyraźnej pisemnej zgody, zgadzasz się teraz, że będziesz traktowany tak, jakbyś skopiował, zduplikował i/lub ukradł nam taką Treść i wyrażasz zgodę na natychmiastowe zaprzestanie korzystania takich Treści oraz do podejmowania wszelkich działań, o które możemy poprosić, oraz metodami i w ramach czasowych, które określiliśmy w celu ochrony naszej własności intelektualnej i praw własności do naszej Witryny i jej Treści.

Ustawa Digital Millennium Copyright Act.

Szanujemy prawa autorskie i prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli jednak uważasz, że Treść w tej Witrynie narusza jakiekolwiek prawa autorskie posiadane przez Ciebie i została opublikowana w naszej Witrynie bez Twojej zgody, możesz przekazać nam zawiadomienie z prośbą o usunięcie tych informacji z Witryny. Wszelkie wnioski powinny być składane wyłącznie przez Ciebie lub agenta upoważnionego do działania w Twoim imieniu na adres nicole@mentlahealthketo.com.

Odpowiedzialność osobista i przejmowanie ryzyka.
Jako Licencjobiorca zgadzasz się, że korzystasz z własnej oceny podczas korzystania z naszej Witryny i jej Treści i zgadzasz się, że robisz to na własne ryzyko. Zgadzasz się i rozumiesz, że bierzesz na siebie całe ryzyko i żadne wyniki nie są gwarantowane w jakikolwiek sposób związane z tą Witryną i/lub jakąkolwiek jej Treścią. Ta Witryna i jej Treść służą jedynie do zapewnienia edukacji i narzędzi, które pomogą Ci podejmować własne decyzje. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i wyniki oparte na użyciu, niewłaściwym użyciu lub niekorzystaniu z tej Witryny lub którejkolwiek z jej Treści.

Zrzeczenie się.

Nasza strona internetowa i jej zawartość służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez Ciebie lub inne osoby w związku z naszą Witryną i jej Treścią, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wypadki, opóźnienia, obrażenia, szkody, straty, uszkodzenia, śmierć, utracone zyski, przerwy osobiste lub biznesowe, niewłaściwe wykorzystanie informacji, choroba fizyczna lub psychiczna, stan lub problem, urazy fizyczne, psychiczne, emocjonalne lub duchowe, utrata dochodów lub dochodów, utrata działalności , utratę zysków lub kontraktów, przewidywane oszczędności, utratę danych, utratę renomy, zmarnowany czas oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju spowodowane zaniedbaniem, naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli są przewidywalne. W szczególności przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie jakiegokolwiek innego uczestnika lub użytkownika Witryny, w tym Ciebie.

Zastrzeżenie medyczne. Niniejsza Witryna i jej Treści nie mogą być postrzegane jako porady medyczne lub porady dotyczące zdrowia psychicznego ani w żaden sposób na nich nie polegać. Informacje dostarczane za pośrednictwem naszej Witryny lub Treści nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia, które może zapewnić Twój własny lekarz, pielęgniarka, asystent lekarza, terapeuta, doradca, lekarz zajmujący się zdrowiem psychicznym, licencjonowany dietetyk lub dietetyk , członek duchowieństwa lub jakikolwiek inny licencjonowany lub zarejestrowany pracownik służby zdrowia. Nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej ani nie opóźniaj zasięgnięcia profesjonalnej porady z powodu informacji, które przeczytałeś w tej Witrynie, jej Treści lub otrzymałeś od nas. Nie należy przerywać przyjmowania żadnych leków bez konsultacji z lekarzem, pielęgniarką, asystentem lekarza, dostawcą usług zdrowia psychicznego lub innym pracownikiem służby zdrowia. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem ze zdrowiem lub zdrowiem psychicznym, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem. Nie świadczymy usług opieki zdrowotnej, usług medycznych lub terapii żywieniowej ani nie próbujemy diagnozować, leczyć, zapobiegać lub leczyć w jakikolwiek sposób jakąkolwiek dolegliwość fizyczną lub jakikolwiek problem, chorobę lub stan psychiczny lub emocjonalny. Nie udzielamy żadnych porad medycznych, psychologicznych ani religijnych.

Zastrzeżenie prawne i finansowe. Niniejsza Witryna i jej Treści nie mogą być postrzegane ani w żaden sposób polegać na poradach biznesowych, finansowych lub prawnych. Informacje dostarczane za pośrednictwem naszej Witryny i jej Treści nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady, której może udzielić Twój własny księgowy, prawnik lub doradca finansowy. W żaden sposób nie udzielamy porad finansowych ani prawnych. Niniejszym zaleca się skonsultowanie się ze swoim własnym księgowym, prawnikiem lub doradcą finansowym w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących własnych dochodów i podatków związanych z konkretną sytuacją finansową i/lub prawną. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje zarobki, sukces lub niepowodzenie Twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek Twoich finansów lub poziomu dochodów, ani jakikolwiek inny wynik, który możesz mieć w wyniku przedstawionych Ci informacji za pośrednictwem naszej Witryny lub jej Treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

Zastrzeżenie dotyczące zarobków. Przyjmujesz do wiadomości, że nie składamy i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących korzyści zdrowotnych fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, duchowych lub zdrowotnych, przyszłych dochodów, wydatków, wielkości sprzedaży lub potencjalnej rentowności lub jakiejkolwiek straty, która może wynikać z korzystanie z tej Witryny lub jej treści. Nie możemy i nie gwarantujemy, że osiągniesz konkretny wynik, pozytywny lub negatywny, finansowy lub inny, poprzez korzystanie z naszej Witryny lub jej Treści, a Ty akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się dla każdej osoby. Wyraźnie zrzekamy się również jakiejkolwiek odpowiedzialności za wybory, działania, wyniki, wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub niewykorzystanie informacji dostarczonych lub uzyskanych w wyniku korzystania z naszej Witryny lub jej Treści. Zgadzasz się, że Twoje wyniki są wyłącznie Twoimi własnymi i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoje wyniki.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI NA NASZĄ STRONĘ LUB JEJ TREŚĆ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NASZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM RÓWNIEŻ DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NARUSZENIA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ BĘDZIE FUNKCJONALNA, NIEPRZERWANA, PRAWIDŁOWA, KOMPLETNA, ODPOWIEDNIA LUB BEZBŁĘDNA, ŻE WADY BĘDĄ USUNIĘTE, ANI ŻADNA Z CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ NIE BĘDĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH STRON . NIE GWARANTUJEMY ANI NIE SKŁADAM ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ TREŚCI LUB NA STRONACH STRON TRZECICH W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, CZASU ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ.

Zastrzeżenie dotyczące technologii. Staramy się zapewnić nieprzerwaną i bezbłędną dostępność i dostarczanie naszej Witryny oraz jej Treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że Twój dostęp nie zostanie od czasu do czasu zawieszony lub ograniczony, w tym w celu umożliwienia napraw, konserwacji lub aktualizacji, chociaż oczywiście postaramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania zawieszenia lub ograniczenia. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za szkody lub zwroty pieniędzy ani za jakiekolwiek inne środki odwoławcze, jeśli nasza Witryna lub jej Treści staną się niedostępne lub dostęp do nich stanie się powolny lub niepełny z jakiegokolwiek powodu, np. jako procedury tworzenia kopii zapasowych systemu, natężenie ruchu internetowego, aktualizacje, przeciążenie żądań do serwerów, ogólne awarie sieci lub opóźnienia lub jakakolwiek inna przyczyna, która może od czasu do czasu uniemożliwić użytkownikowi dostęp do naszej Witryny lub jej Treści.

Błędy i przeoczenia. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji w naszej Witrynie lub jej Treści. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawić Państwu jak najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje, ale ponieważ charakter badań medycznych, technologicznych i naukowych stale się rozwija, nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność naszych treści. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w Witrynie, jej Treści lub w innych informacjach, do których się odwołuje lub do których prowadzą łącza. Przyjmujesz do wiadomości, że takie informacje mogą zawierać nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Linki do innych stron internetowych. Możemy udostępniać linki i wskaźniki do innych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, które mogą przenosić Cię poza naszą Witrynę lub jej Treści. Te linki są udostępniane dla Twojej wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku w naszej Witrynie lub jej Treści do jakiejkolwiek innej witryny nie oznacza naszego poparcia, sponsorowania ani zatwierdzenia tej witryny lub jej właściciela. Nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie, fakty, porady, oświadczenia, błędy lub pominięcia dostarczone przez zasoby zewnętrzne, do których odwołuje się nasza Witryna lub jej Treści, ani za ich dokładność lub wiarygodność. Nie mamy kontroli nad zawartością ani funkcjonalnością tych stron internetowych, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne skutki, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności tych powiązanych witryn, aby potwierdzić, że rozumiesz i zgadzasz się z tymi zasadami.

Ograniczenia dotyczące łączenia i ramek. Możesz utworzyć łącze hipertekstowe do naszej Witryny lub Treści, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje żadnego sponsorowania, poparcia lub własności naszej Witryny lub Treści i nie stwierdza ani nie sugeruje, że jesteśmy sponsorowani, popierani lub posiadamy prawa własności w Twojej witrynie. Nie możesz jednak umieszczać w ramkach ani linkować do naszych Treści bez naszej pisemnej zgody.

Kupując i/lub korzystając z naszej Witryny i jej Treści w jakikolwiek sposób lub z jakiegokolwiek powodu, w sposób dorozumiany zgadzasz się na nasze pełne Zastrzeżenia prawne

Odszkodowanie, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z roszczeń.

Odszkodowanie. Zgadzasz się przez cały czas bronić, zabezpieczać i chronić naszą Firmę, a także wszelkie nasze podmioty stowarzyszone, agentów, wykonawców, członków kierownictwa, dyrektorów, udziałowców, członków, menedżerów, pracowników, partnerów joint venture, następców, cesjonariuszy, cesjonariuszy i licencjobiorcy, w stosownych przypadkach, od wszelkich roszczeń, przyczyn powództwa, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym opłat i wydatków prawnych, wynikających lub związanych z naszą Witryną, jej Treścią lub naruszeniem przez Państwa jakiegokolwiek zobowiązania, gwarancji , oświadczenie lub zobowiązanie określone w niniejszych Warunkach lub w jakiejkolwiek innej umowie z nami.

Ograniczenie odpowiedzialności. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób za informacje, produkty lub materiały, o które prosisz lub które otrzymujesz za pośrednictwem lub na naszej Stronie Internetowej i jej Treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki, opóźnienia, urazy, szkody, straty, uszkodzenia, śmierć, utracone zyski, przerwy osobiste lub biznesowe, niewłaściwe wykorzystanie informacji, choroby fizyczne lub psychiczne, stan lub problem, lub w inny sposób, spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem kogokolwiek lub jakiejkolwiek firmy, niezależnie od tego, czy jest to właściciel, personel, agenci, partnerzy joint venture, kontrahenci, dostawcy, podmioty stowarzyszone lub w inny sposób, które są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadnych właścicieli, pracowników, agentów, partnerów joint venture, wykonawców, sprzedawców, podmioty stowarzyszone lub w inny sposób, którzy są zaangażowani w renderowanie naszej Witryny lub jej Treści, w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek lokalizacji. W przypadku korzystania z naszej Witryny i jej Treści lub jakichkolwiek innych informacji dostarczonych przez nas lub z nami powiązanych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Rezygnacja z roszczeń. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, słuszne lub wtórne szkody za jakiekolwiek wykorzystanie lub poleganie na naszej Witrynie i jej Treści lub na podmiotach powiązanych z nami w jakikolwiek sposób, oraz niniejszym zwalniasz nas z wszelkich roszczeń; w tym między innymi te związane z utratą zysków, przerwami w pracy lub przerwami w pracy, obrażeniami ciała, wypadkami, niewłaściwym wykorzystaniem informacji lub jakąkolwiek inną stratą, chorobą fizyczną lub psychiczną, stanem lub problemem, lub w inny sposób, nawet jeśli jesteśmy wyraźnie poinformowani o możliwość wystąpienia takich szkód lub trudności. 

Twoje zachowanie.

Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z naszej Witryny ani jej Zachowania w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować, że Witryna, Treści lub dostęp do nich zostaną w jakikolwiek sposób zakłócone, uszkodzone lub utrudnione. Rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelką komunikację elektroniczną i treści przesyłane z Twojego komputera do tej Witryny i jej Treści oraz do nas.

Zgadzasz się kupować towary lub usługi tylko dla siebie lub dla innej osoby, w stosunku do której masz na to prawnie dozwolone lub dla której uzyskałeś wyraźną zgodę na podanie ich imienia i nazwiska, adresu, metody płatności, numeru karty kredytowej i informacji rozliczeniowych .


Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność finansową za wszystkie zakupy dokonane przez Ciebie lub osobę działającą w Twoim imieniu za pośrednictwem Witryny lub jej Treści. Zgadzasz się korzystać z Witryny i jej Treści wyłącznie w uzasadnionych, niekomercyjnych celach, a nie w spekulacyjnych, fałszywych, oszukańczych lub nielegalnych celach. 

Musisz korzystać z Witryny i jej Treści wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Witryny ani jej Treści w żaden z następujących sposobów:

 • Do nieuczciwych celów lub w związku z przestępstwem kryminalnym lub w inny sposób prowadzić jakąkolwiek niezgodną z prawem działalność
 • Wysyłanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które są nielegalne, obraźliwe, obraźliwe, nieprzyzwoite, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne lub groźne, stanowiące zagrożenie, budzące zastrzeżenia, naruszające prywatność, z naruszeniem poufności, naruszające jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub takie może w przeciwnym razie zranić innych
 • Wysyłanie, wywieranie negatywnego wpływu lub infekowanie naszej Witryny lub jej Treści wirusami komputerowymi lub jakimkolwiek innym szkodliwym lub podobnym kodem komputerowym zaprojektowanym w celu negatywnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego, nagabywanie komercyjne, łańcuszki, masowe wysyłki lub jakikolwiek spam, niezależnie od tego, czy zamierzone czy nie
 • Wywoływać irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę trzecią lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia Twojego wkładu
 • Reprodukowanie, powielanie, kopiowanie lub odsprzedaż jakiejkolwiek części naszej Witryny lub jej Treści w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek inną umową z nami.


Handel online.
Niektóre sekcje Witryny lub jej Treści mogą umożliwiać dokonywanie zakupów od nas lub od innych sprzedawców. Jeśli dokonasz od nas zakupu na lub za pośrednictwem naszej Witryny lub jej Treści, wszystkie informacje uzyskane podczas zakupu lub transakcji oraz wszystkie informacje, które podajesz w ramach transakcji, takie jak imię i nazwisko, adres, metoda płatności, kredyt numer karty i informacje rozliczeniowe mogą być gromadzone zarówno przez nas, sprzedawcę, nasze oprogramowanie stowarzyszone i/lub naszą firmę przetwarzającą płatności. Przejrzyj nasze Polityka prywatności w jaki sposób przestrzegamy zasad zabezpieczania Twoich danych osobowych.

Twój udział, korespondencja lub transakcje biznesowe z dowolnym podmiotem stowarzyszonym, osobą fizyczną lub firmą znalezioną na lub za pośrednictwem naszej Witryny, wszystkie warunki zakupu, warunki, oświadczenia lub gwarancje związane z płatnościami, zwrotami i/lub dostawą związaną z zakupem są wyłącznie między Tobą a Kupiec. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zwroty pieniędzy lub inne sprawy jakiegokolwiek rodzaju, które powstały w wyniku takich transakcji z kupcem.

Firmy przetwarzające płatności i handlowcy mogą stosować praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych, które różnią się od naszych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te niezależne polityki firm przetwarzających płatności i Sprzedawców. Ponadto, gdy dokonujesz pewnych zakupów za pośrednictwem naszej Witryny lub jej Treści, możesz podlegać dodatkowym warunkom firmy przetwarzającej płatności, Sprzedawcy lub nas, które mają zastosowanie do Twojego zakupu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Sprzedawcy i jego warunków, które mogą mieć zastosowanie, odwiedź Stronę tego Sprzedawcy i kliknij jego linki informacyjne lub skontaktuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Zwalniasz nas, nasze podmioty stowarzyszone, naszą firmę przetwarzającą płatności i Sprzedawców od wszelkich poniesionych szkód i zgadzasz się nie dochodzić żadnych roszczeń przeciwko nam lub im, wynikających z Twojego zakupu za pośrednictwem naszej Witryny lub jej Treści lub korzystania z nich.

Zakończenie.
We zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy lub zakończenia dostępu do Witryny i jej Treści, w całości lub w części, w dowolnym momencie bez powiadomienia. W przypadku anulowania lub wypowiedzenia nie jesteś już upoważniony do dostępu do części Witryny lub Treści, których dotyczy takie anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w niniejszych Warunkach w odniesieniu do Witryny i jej Treści będą nadal obowiązywać teraz i w przyszłości, nawet po rozwiązaniu przez Ciebie lub nas.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania z witryny, skontaktuj się z nami pod adresem nicole@mentalhealthketo.com.

Ostatnia aktualizacja: 05 / 11 / 2022